GDPR neboli správa vašich osobních údajů

Podpisem přihlášky do klubu vydávám SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem informován/a, že v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 GDPR (dále jen „Nařízení“)
a v souvislosti s mým členstvím v klubu s názvem
Sportovní klub TKC Děčín, z.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1 – jméno a příjmení,
2 – datum narození,
3 – adresu místa pobytu,
4 – telefonní číslo,
5 - e-mail,
6 - rodné číslo.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodů 1 až 6 po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému Svazu,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu,
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje
- fotografie,
- videa,
- zvukové záznamy,
- sportovní výsledky
za účelem
- marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
- prezentace na webu
- prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
- prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému svazu
- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
- výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/a se svým právem:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Toto jsem stvrdil mým vlastnoručním podpisem přihlášky do Sportovního klubu TKC Děčín, z.s.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte pověřence pro správu osobních údajů
pana Ing. Milana Schwarze, tel. 606 639 590, e-mail milan.schwarz@ewb.cz